Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
BE SHAPING THE FUTURE SP. Z O.O.

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w związku z korzystaniem ze stron serwisu https://www.be-tse.pl/.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach internetowych https://www.be-tse.pl/ jest Be Shaping The Future Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 7831695942, REGON: 302331068, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000453527 (dalej: „Administrator” bądź „Be Shaping The Future”).

Be Shaping The Future zbiera i przetwarza dane osobowe przestrzegając przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), jak również przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i aktów wykonawczych do tej ustawy.

Kontakt z administratorem danych osobowych

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej (na adres w Warszawie wskazany powyżej) lub elektronicznej pod adresem: rodo@be-tse.com oraz pod numerem telefonu +48 22 221 80 52.

Gromadzenie danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Podczas przeglądania stron serwisu https://www.be-tse.pl/ możliwe jest automatyczne gromadzenie przez serwery Be Shaping The Future informacji wysyłanych przez przeglądarkę internetową użytkownika oraz danych zawartych w logach systemowych. Informacje te mogą zawierać dane takie jak data odwiedzin witryny oraz czas pozostawania na witrynie, adres IP, typ przeglądarki, dane strony internetowej odwiedzanej bezpośrednio przed wejściem na stronę Be Shaping The Future.

Dane z logów systemowych wykorzystywane są przez Be Shaping The Future wyłącznie dla celów statystyk odwiedzin witryny internetowej Be Shaping The Future, a podstawą prawną legalizującą ich przetwarzanie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Prawa użytkownika

Osobie, której dane są przetwarzane w ramach serwisu Be Shaping The Future, przysługują następujące prawa względem jej danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do poprawiania swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem na adres kontaktowy wskazany w punkcie niniejszej Polityki Prywatności zatytułowanym „Kontakt z administratorem danych osobowych”, podając w zgłoszeniu informacje pozwalające na weryfikację tożsamości użytkownika. Aby wnieść skargę do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), należy skontaktować się z organem nadzorczym.

Zasady ochrony danych osobowych przez Be Shaping The Future

Ochrona danych przechowywanych w ramach serwisu Be Shaping The Future odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa w Polsce i Unii Europejskiej, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach przewidzianych do tego celu. Dane nie są przekazywane do państw trzecich, z zastrzeżeniem przypadków, gdy przekazanie takie następuje w związku ze współpracą pomiędzy Be Shaping The Future a podmiotami, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich.

Be Shaping The Future wdrożyła i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dane nie są przetwarzane przez Be Shaping The Future w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.

Czas przetwarzania

Be Shaping The Future przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji celów, w jakich dane zostały zebrane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 21 ust. 1 RODO, w przypadku przetwarzania danych osobowych użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu Be Shaping The Future, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez użytkownika sprzeciwu wobec tego przetwarzania.

Odbiorcy danych

Dane przechowywane są na serwerach Be Shaping The Future, jednak są dostępne dla przedstawicieli wszystkich spółek z grupy Be Group.

Be Shaping The Future może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • dostawcom usług działającym na zlecenie Administratora, takim jak dostawcy usług hostingowych bądź informatycznych – w takich przypadkach Be Shaping The Future podpisuje z ww. podmiotami odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z RODO, oraz weryfikuje rzetelność podmiotów przetwarzających,
 • podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa (np. sąd, prokuratura, Policja).

Transfer danych do państw trzecich

W ramach serwisu dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich. W takim wypadku Be Shaping The Future dopełni wszelkich wymagań wynikających z RODO, w szczególności zastosuje wymagane przez RODO mechanizmy zabezpieczenia danych osobowych w przypadku przekazywania danych do państw trzecich.

Pliki cookies oraz inne podobne technologie

W trakcie korzystania ze stron serwisu https://www.be-tse.pl/ Be Shaping The Future może automatycznie gromadzić informacje na temat aktywności użytkownika w serwisie poprzez pliki cookies i podobne technologie (jak web beacon lub pixel).

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników w trakcie korzystania przez nich ze stron internetowych, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z danego urządzenia końcowego. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. do poprawy jakości usług świadczonych za pośrednictwem stron internetowych, zapamiętywania ustawień i preferencji użytkowników.

Informacje zbierane za pomocą plików cookies mogą obejmować dane dotyczące wizyty użytkownika na stronach serwisu, w tym w szczególności adres IP, nazwę domeny, nazwę i wersję przeglądarki, nazwę i wersję systemu operacyjnego.

Do stosowanych przez Be Shaping The Future plików cookies należą m. in. następujące typy plików cookies:

 • sesyjne – pliki tymczasowe usuwane wraz z momentem zakończenia danej sesji przeglądarki;
 • analityczne – umożliwiają pozyskiwanie danych analitycznych oraz statycznych związanych z korzystaniem ze stron internetowych.

Użytkownik zawsze może zrezygnować z plików cookies, jak również ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Może to powodować brak lub niewłaściwe działanie serwisu bądź jego poszczególnych funkcjonalności. Brak dokonania zmiany ustawień przeglądarki w zakresie plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Be Shaping The Future będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym i uzyskiwać do nich dostęp.   

Na stronie internetowej https://www.be-tse.pl/ używane są wtyczki i inne narzędzia udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak LinkedIn, Twitter. W związku z powyższym wyświetlając stronę internetową Be Shaping The Future przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami ww. usługodawców, którzy w ten sposób uzyskują informację, że przeglądarka użytkownika wyświetliła stronę Be Shaping The Future, nawet jeśli użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy bądź nie jest do niego zalogowany.

Zasady przetwarzania danych osobowych przez poszczególnych usługodawców, jak również prawa użytkownika w tym zakresie oraz możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności użytkownika zostały opisane w politykach prywatności poszczególnych usługodawców:

Zmiana Polityki Prywatności

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 13.11.2020.